این کارت شهرت ، موفقیت و پاداش است ، پس از خستگی و کوشش شما پاداش می گیرید و همه اطرافیان شما به موفقیت های شما افتخار می کنند.

six of wands tarot

معنی کارت ده سکه در تاروت ۱۴۰۰/۱/۲۴ ۱۱:۰:۱۴

معنی کلی کارت ده سکه
این یک کارت بسیار مثبت است و از یک خانواده شاد و موفق در تمام سطوح مالی و خانوادگی صحبت می کند.
این کارت می گوید: آینده خانواده شما امن است و نیازی نیست نگران آن باشید.
ثبات و خوشبختی برای مدت طولانی و برای نسل های دیگر نیز ادامه دارد.

ten of pentacles tarot

معنی کارت ده جام در تاروت ۱۴۰۰/۱/۲۱ ۱۱:۰:۱۴

معنی کلی کارت ده جام
این کارت پایان خوش و خانواده است.
این همچنین نشان دهنده عشق ، ازدواج ، دیدار شما با نیمه گمشده تان و تولد یک کودک است.
در زندگی خود ، بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی تان ، خوشحال خواهید شد.
کارتی که همه اش امید ، خوش بینی و پیش بینی این است که خوبی و خوشبختی به شما می رسد.

معانی کلیدی کارت ده جام
خوشبختی / خانواده / شادی / خوش بینی / امید / سادگی / از دست دادن خانواده / یتیم / خانواده جدا شده

ten of cups tarot

معنی کلی کارت دو چوبدست در تاروت
کارت ۲ چوبدست یک کارت انتخاب پایدار و مطمئن است زیرا کارت نشان می دهد که شما دیگر تنها نیستید و با یک شخصی مشارکت دارید یا یک انتخاب جدید و تأثیرگذار در زندگی شما وجود دارد.

two of wands tarot

کارت ۳ چوبدست در تاروت
این کارت بیانگر کار تیمی و همکاری است و همچنین کارت فرصت و صبر است.
پس از تصمیم گیری ، اکنون منتظر نتیجه آن انتخاب هستید که بسیار مثبت خواهد بود.

three of wands tarot

1234567891011121314151617