معنی کارت آس پیک در پاسور

۱۴۰۰/۱۱/۲

آس پیک به معنای سهام، اوراق مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت خوب است. این نشانه آن است که باید بین ثروت اندوزی و وقت صرف کردن برای آن تعادل برقرار کنید.
آس پیک نشانه بسیار مثبتی برای آینده شماست: یک ازدواج شاد، مسافرت، سرگرمی ها، و به طور کلی، زندگی آنطور که دوست دارید. اگر این کارت برعکس بیفتد معانی نیز کاملا تغییر میکنند.


Ace-of-spades
..