کارت ساحر یا جادوگر در تاروت کارت شماره یک می باشد.
این کارت بیانگر سرزندگی، هوش، قابلیت متقاعد ساختن اطرافیان و همچنین عشق زندگی می باشد. به عنوان کارتی که آغازگر یک چرخه است نشان دهنده جوانی است که با تکیه بر مهارت های خود و خبرگی اش به موفقیت دست می یابد.

 

کارت ابله یا احمق در تاروت که با تصویر مردی که مسافر جاده ای نامعلوم است نشان داده می شود.
این کارت بیانگر شخص خامی است که سفری را برای کسب عقل دانش در پیش گرفته است.
نشان دهنده ابتدا و آغاز یک راه است. شخصی معصوم که توسط نیروهای ماورایی راهنمایی می شود آن هم علیرغم همه موانع مشکلات بر سر راهش.
این فرد می خواهد چیزهای جدید را کشف کند و موقعیت فعلی او نیز او را به سمت جلو هل میدهد.

1234567891011121314151617