کارت عاشق و معشوق یک تقاطع را نشان می دهد زیرا فرد باید بین عشق و عقل انتخاب کند. این کارت بیانگر فردی است که قوانین را رها میکند و برای گرفتن تصمیمات تغییر دهنده زندگی اش از احساسات پیروی میکند.
همچنین به معنای شروع یک رابطه عاشقانه جدید نیز می باشد.

کارت پاپ در تاروت بیانگر اقتدار اخلاقی است. فردی است که او را به خاطر سخاوتش، بخشش و حسن نیتش دوست می دارند.
شخصی است بسیار محترم که با شخصیت پدرانه اش نصایح خوبی برای اطرافیانش دارد. در کنار کارت های "عاشق و معشوق" و "عدالت" عشق و همبستگی را به ارمغان می آورد.

کارت امپراطور نشان دهنده شخصیتی است جاه طلب که با تمایل به فتح و حراست پیش می رود.
امپراطور روحیه متخاصم دارد. این کارت اغلب با شخصیت پدرانه تعبیر می شود. شخصیتی محافظ، با اعتماد به نفس و بلند پرواز که از گرفتن تصمیمات سخت و پیچیده دریغ نمی کند.
این کارت بیانگر شخصیتی است که اراده زیادی برای اجرای پروژه هایش دارد. او مرد عمل است و به خوبی صحبت می کند و میداند چگونه از جذابییتش برای رسیدن به موفقیت استفاده کند.

کارت ملکه در تاروت سومین کارت می باشد.
در این کارت تصویر زنی وجود دارد که بر تخت پادشاهی نشسته است و عصای سلطنتی در دست چپ خود دارد.
کارت ملکه بیانگر اعتماد به نفس است و شما را دعوت به عمل می کند. این کارت نشان دهنده اطمینان از خود و بهره بردن از رفتارهای اجتماعی قوی می باشد.

کارت راهبه یا پاپ بانو در تاروت دومین کارت می باشد که تصویر زن نه چندان جوانی که نشسته است و کتابی روی زانوهای خود دارد را نشان می دهد.
این کارت سمبل هر چیز زنانه است. این کارت دانش و عقل را نشان می دهد. همچنین بیانگر زنی است بالغ که کاملا با اعتماد به نفس و مطمئنن و همینطور سمبل اعتماد است.
او می تواند عوامل غیبی را تفسیر کند و صلح و آرامش را حفظ نماید.

1234567891011121314151617