در این کارت تصویر مردی به چشم می خورد که با یک پا از درختی آویزان شده است و دستهایش در پشت سرش بسته شده اند. این مرد باید مرده باشد اما به طرز عجیبی خندان و با اعتماد به نفس به نظر می رسد.
این کارت بیانگر شخصی سخاوتمند است که خود را برای یاران و همراهانش قربانی می کند. او بسیار مهربان و صمیمی و ایثارگر است. او می تواند بسیار بخشنده باشد بدون اینکه در قبال آن چیزی بخواهد. این فرد شخص بسیار خوب با ویژگی های والای انسانی است

معنی کارت تاروت قدرت - Strength ۱۳۹۹/۹/۱۴ ۱۸:۵۹:۱۱

کارت تاروت استقامت یا قدرت کارتی قدرتمند است که قدرت خام و ماده را کنترل می کند.
این کارت بیانگر شخصی است با اراده، قدرت کنترل خود و شجاع. شخصی که می داند چگونه با جسارت و صادقانه رو به جلو حرکت کند.

کارت چرخ شانس اغلب نشانه تغییرات در زندگی است.
چرخ شانس، از تغییراتی در آینده نزدیک خبر می دهد. خوش بینی و پویایی و اغلب تغییرات و خوشبختی را به ارمغان می آورد.
نوعی از تجدید و یا پایان یک وضعیت را پیش بینی می کند.

این کارت نماد کاملی از عدالت و ثبات است. نماد شخصی است که با بی طرفی و صداقت خود اغوا می شود.
با استفاده از معیارهای عینی اجازه زندگی در جامعه به نحوی صلح آمیز را میدهد. این کارت درکنار کارت پاپ بانو و یا پاپ نشانه توافقی قراردادی است.

کارت تاروت ارابه سرشار از امید و روشنایی است.
این کارت شکلی از تکامل را نشان می دهد که از طریق پیشرفت و موقیت حاصل از تلاش به دست آمده است.
شخصیتی را نشان می دهد پر از جاه طلبی و قدرت اداره، کسی که بر موانع موجود بر سر راهش غلبه می کند و به شایستگی و استقامت خود تکیه میکند.

1234567891011121314151617