این کارت یک انفجار (تحول) را نشان میدهد که باعث شجاعت و حرکت رو به جلو می شود.
می تواند به معنای از خود گذشتگی برای یک هدف مهم نیز باشد،‌ درکی از شکننده بودن زندگی.
از لحاظ زندگی عشقی، کارت برج می تواند بیانگر یک تغییر ناگهانی باشد.

کارت شیطان پانزدهیمن کارت تاروت است. در این کارت تصویر سه شخصیت موجود است.
این کارت به معنای جاذبه و اشتیاق جنسی و یا فریبندگی می باشد. این کارت غرایض بی رحمانه است.
این کارت همچنین نشان دهنده قدرت های پنهان مثل جادو و قدرت جاذبه است. شیطان بسیار باهوش و زیرک است.

کارت میانه روی بیانگر هماهنگی و ثبات است. به معنای کنترل همه چیز و رسیدن به سازش است.
این کارت هماهنگی، آرامش و متانت را اعطا می کند. این کارت قدرت حل بسیار از درگیری ها و بخشیدن تحمل بالا را دارد.

معنی کارت تاروت مرگ - Death ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۳:۱۲:۶

این کارت بیانگر یک تغییر غیر منتظره در زندگی شماست. یک تغییر تازه در زندگی عشقی شما و یا توسعه یکی از پروژه های شما رخ خواهد داد.
این کارت به معنای پایان یک وضعیت پیچیده و یا تکمیل چیزی است. کارت مرگ همچنین به معنای نوآوری است: ایده های جدید بواسطه ظهور یک شورشی طغیان گر، نظم ایجاد شده را برهم خواهند زد.

کارت درویش بلوغ و خرد را نشان می دهد. انسانی بسیار با بصیرت و میانه رو. شخصی که نسبت به احساسات دیگران بسیار حساس است و اهمیت تحقیقاتش برای او احترام می آورد.

1234567891011121314151617