این کارت جاه طلبی ، ایده ها و خلاقیت را نشان می دهد.
با دیگران مودب و با سیاست صحبت کنید.
این کارت یبانگر توانایی برقراری ارتباط واضح و روشن هم می باشد.
همچنین نشانگر یک فرد جوان و کم سن و سال است.

page of wands tarot

معنی کلی کارت چهار سکه
این کارت از عشق به مالکیت صحبت می کند و نشانگر تملک و امتناع از مشارکت با دیگران است.
همچنین نشانگر اسرار و کتمان حقیقت از دیگران است.

کارت چهار سکه و روابط عاشقانه
کارت در روابط عاطفی ، بدون توجه به شرایط دشوار اطراف شما ، نشان دهنده دلبستگی و چسبیدن به این عشق است.
در مورد معنای منفی آن ، این مالکیت را با نظارت و کنترل یکی از دو طرف نشان می دهد.

کارت چهار سکه و روابط کاری و مالی
این کارت بیش از همه نشان دهنده بخل مادی ، نگرانی برای پول است. همچنین کارت پس انداز نیز هست.
این کارت می گوید که پول یا اسرار مربوط به کار را پنهان کنید.

کارت چهار سکه و سلامتی
این نشان می دهد که شما در حال جمع آوری پول برای معالجه هستید ، یا اینکه شخص از صرف پول به نفع سلامتی خود امتناع می ورزد.
این کارت از شخصی می گوید که رازهایی درباره وضعیت سلامتی اش دارد.

جنبه مثبت کارت چهار سکه
وضع درآمد مالی شما بهتر شده است و پس اندازی که شما در گذشته داشته اید به شما در حل مشکلات کمک کرده است.
این کارت می گوید فردی که با او مواجه هستید قابل اعتماد است و شما می توانید در مورد اسرار خود به او اعتماد کنید.

four of pentacles tarot

کارت در مورد آن شخصی صحبت می کند که بیش از حد بر داشته های خود تمرکز کرده و از آنها مراقبت می کند.
این کارت نیز می تواند به معنی مادر مهربانی باشد که از فرزندان خود مراقبت می کند و آنها را دوست دارد.
این کارت نماینده آن شخصی است که از داشته های خود راضی است و در هر شرایطی سپاسگزار خواهد بود.

queen of pentacles tarot

گروه کارت های سکه مربوط به جنبه جسمی و سلامتی است ، به طور کلی همه چیزهایی که فرد در اختیار دارد.
کارت به معنای کلی آن ، نشانگر شروع یا سودهای ساده ای است که سپس به سود و وفور تبدیل می شود.

ace of pentacles tarot

معلنی کلیدی کارت نوباوه شمشیر
نشاط / فعالیت / آمادگی / شایعات / زبان تند

معنی کلی کارت
این کارت یک فرد جوان و پرانرژی را نشان می دهد که جوان و پر از نشاط و فعالیت است.
کارت نشان دهنده شخصی پرحرف است که در مورد دیگران صحبت می کند و از این و آن خبر می آورد.
این کارت نشانگر یک شخص جاسوسی است که خبرها را به دشمنان و سایر افراد منتقل می کند.
بنابراین وقتی این کارت برای شما می آید ، باید توجه کنید ، شاید این شخص در اطراف شما باشد.

page of swords tarot

1234567891011121314151617