معنی کارت تاروت ماه - The Moon

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۳:۲۰:۹

کارت ماه هجدهمین کارت تاروت است.
کارت ماه تصورات و رویاها را نشان میدهد. این کارت قدرت ناخودآگاه ما برای راهنمایی مان را بیان می کند.
همچنین کارت ماه بیانگر نیروهای بصری،‌ خواسته های اولیه و قدرت های درونی ماست. این کارت به نقش مادر هم اشاره دارد.