معنی کارت چهار سکه در تاروت

۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۱۱:۰:۱۳

معنی کلی کارت چهار سکه
این کارت از عشق به مالکیت صحبت می کند و نشانگر تملک و امتناع از مشارکت با دیگران است.
همچنین نشانگر اسرار و کتمان حقیقت از دیگران است.

کارت چهار سکه و روابط عاشقانه
کارت در روابط عاطفی ، بدون توجه به شرایط دشوار اطراف شما ، نشان دهنده دلبستگی و چسبیدن به این عشق است.
در مورد معنای منفی آن ، این مالکیت را با نظارت و کنترل یکی از دو طرف نشان می دهد.

کارت چهار سکه و روابط کاری و مالی
این کارت بیش از همه نشان دهنده بخل مادی ، نگرانی برای پول است. همچنین کارت پس انداز نیز هست.
این کارت می گوید که پول یا اسرار مربوط به کار را پنهان کنید.

کارت چهار سکه و سلامتی
این نشان می دهد که شما در حال جمع آوری پول برای معالجه هستید ، یا اینکه شخص از صرف پول به نفع سلامتی خود امتناع می ورزد.
این کارت از شخصی می گوید که رازهایی درباره وضعیت سلامتی اش دارد.

جنبه مثبت کارت چهار سکه
وضع درآمد مالی شما بهتر شده است و پس اندازی که شما در گذشته داشته اید به شما در حل مشکلات کمک کرده است.
این کارت می گوید فردی که با او مواجه هستید قابل اعتماد است و شما می توانید در مورد اسرار خود به او اعتماد کنید.

four of pentacles tarot