این کارت به معنی اقدام مخفی همچنین کارت خروج از یک مجموعه است.
این کارت ممکن است به معنای سرقت اطلاعات ، ایده ها یا حتی مواردی از نزدیکان شما باشد.
اگر در مورد شخص خاصی سوال دارید پس این کارت نشان می دهد که آن شخص در حال پنهان کردن برخی از رفتارهایش از شماست.
اما ممکن است کارت به نفع شما تفسیر شود ، یعنی ممکن است آنچه قبلا از شما دزدیده شده است را دوباره به دست بیاورید.
موارد بازیابی شده ممکن است مادی ، معنوی یا رابطه با کسی باشد که شما با هوشمندی آن را احیا می کنید.

seven of swords tarot

این کارت کار تیمی ، مشاوره و همکاری است.
این کارت می گوید موضوعی که شما در مورد آن سوال دارید از طریق توافق نامه ای بین گروهی از افراد و تبادل ایده و تجربیات انجام می شود.
با توجه به این کارت تصمیم نهایی توسط یک گروه گرفته خواهد شد و بر سر آن توافق می شود.

three of pentacles tarot

معنی کلیدی کارت دو شمشیر تاروت
تأمل در آرامش / اتکا به شهود / بلاتکلیفی / تقاطع

معنی کلی کارت دو شمشیر تاروت
کارت در مورد دشوار کردن تعادل در جنبه های مختلف زندگی شما صحبت می کند.
این کارت همچنین نشان دهنده فرصت ها یا قدرت های برابر است.
کارت دو شمشیر نشان دهنده دشواری در تصمیم گیری است ، و شما متوجه می شوید که هر تصمیم شما را به راهی متفاوت سوق می دهد.
شما یک قدرت درونی دارید که از آن بی خبر هستید و نمی توانید از آن بهره ببرید.

two of swords tarot

معانی کلیدی کارت شاه شمشیر
قدرت / شجاعت / عدالت / صداقت / وضوح / اقتدارگرایی / تحمیل کردن نظرات / استبداد

کارت شاه شمشیر نشان دهنده شخصی است که به تصمیمات و اعمال خود اطمینان دارد و بدون ترس و شرمندگی با دیگران روبرو می شود.
با تمام شجاعت با مسائل روبرو شوید و در بیان عقیده و تصمیم گیری آزاد باشید.
یک شخصیت قوی ، مثبت یا منفی بر زندگی شما تأثیر می گذارد.

king of swords tarot

معانی کلیدی کارت شش شمشیر
عزیمت / حرکت از یک مرحله به مرحله دیگر / مسافرت / دور شدن / فرار / جدا شدن / ناپدید شدن

معنی کلی کارت
این کارت انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر است و شاید گاهی اوقات برای فرار از مشکلات و درگیری باشد ، زیرا ممکن است گاهی اوقات به مسافرت و حرکت از یک مکان به مکان دیگر اشاره کند.
این کارت می گوید که به آرامی پیشرفت و رشد می کنید ، حتی اگر دوست نداشته باشید.
همچنین این کارت به معنی سفری است که از آن لذت نمی برید.

six of swords tarot

1234567891011121314151617