معنی کارت هفت جام تاروت ۱۴۰۰/۲/۱۲ ۱۱:۰:۱۵

این کارت راهنمای فرصت ها و گزینه هایی است که در آن موارد خوب و بد وجود دارد ، همچنین گواه روابط اجتماعی متفاوت شماست.
کارت ۷ جام ، ترکیبی از مثبت و منفی در نظر گرفته می شود.
همچنین بیانگر سردرگمی و فرصتهای زیادی پیش روی شماست ، اما هیچ یک از آنها واقعاً دست شما نیست.
این کارت گاهی اوقات در مورد رویاها و امیدهای آینده شما صحبت می کند که هنوز باید برآورده شوند.

seven of cups tarot

این کارت نشان دهنده یک فرد (یا زن) مستقل و آزاد در زندگی است.
این کارت بیانگر اهدافی است که به خوبی برنامه ریزی شده و متمرکز شده اند.
این کارت نماد زنی است پیر ، شجاع و تحت تأثیر قرار دادن او برای تغییر نگرش دشوار است.

queen of wands tarot

معنی کلی کارت شش سکه
این کارت سخاوت و بخشندگی است ، همچنین در مورد خیرات صحبت می کند و اینکه یک شخص سخاوتمند است و دوست دارد آنچه را که دارد با دیگران به اشتراک بگذارد.
این کارت همچنین از عدالت و رفتار برابر بین افراد صحبت می کند ، زیرا نشان دهنده شناخت قدردانی است.

six of pentacles tarot

معنی کلی کارت شاه سکه
این کارت می گوید شما با شخصی صحبت خواهید کرد که از نظر تفکر عاقل و بالغ است.
کارت شاه سکه نشانگر کسی است که در مدیریت مشاغل و پروژه هایش عالی عمل می کند.
این فرد به آینده خود ایمان دارد و برای آن تلاش هایی می کند.
این کارت، کارت ثروت است و نشان دهنده یک فرد موفق در تجارت خود است.

king of pentacles tarot

معنی کلی کارت ده شمشیر در تاروت
این کارت یکی از دردناک ترین کارت های تاروت است و نشان دهنده خیانت و بی وفایی است ، این کارت تسلیم ، مشکلات و چالش ها را نشان می دهد.
به نظر می رسد این کارت بیانگر آن شخصی است که از نظر روحی یا جسمی رنج زیادی کشیده و از این همه رنج راضی است و شاید این نشانه فروپاشی و از دست دادن باشد.
این کارت نشان می دهد که شما بیش از آنچه که از آن رنج برده اید یا در حال حاضر به آن دچار هستید رنج نخواهید برد.

ten of swords tarot

1234567891011121314151617