کارت جهان بیست و یکمین کارت تاروت است. این کارت یک شخصیت کامل و بالغ را توصیف می کند، که برای درک اتفاقاتی که در اطرافش رخ می دهند تجربه لازم را دارد.
این کارت سرشار از ثروت، بی نیازی و موفقیت است. نتایج مثبت و واقعی را نسبت به تلاش های انجام شده، اعلام می دارد.

کارت داوری یا رستاخیز، نو شدن را به ارمغان می آورد.
این کارت بیانگر رفتار بالغانه و معنوی است. یک زندگی جدید و بدون گناه و نزدیک شدن به معنویت را نوید می دهد. این کارت پیام امید را با خود به همراه دارد.
در کنار کارت پاپ بانو، خبر از یک تولد در آینده را می دهد.

کارت خورشید نشانه باروری، شادی و سعادت است. نشان دهنده موفقیت و امنیت است و شما را به جلو رفتن و درخشش شکوه و عظمت درونی تان دعوت میکند.
این کارت از تاروت بسیار مفهوم مثبتی دارد و شما بیانگر عشق و سرزندگی است. وقتی در کنار کارت جهان باشد به معنای موفقیت جهانی است.

کارت ماه هجدهمین کارت تاروت است.
کارت ماه تصورات و رویاها را نشان میدهد. این کارت قدرت ناخودآگاه ما برای راهنمایی مان را بیان می کند.
همچنین کارت ماه بیانگر نیروهای بصری،‌ خواسته های اولیه و قدرت های درونی ماست. این کارت به نقش مادر هم اشاره دارد.

کارت ستاره در تاروت الهام بخش اعتماد به نفس و بصیرت است. نصایح خوبی با خود دارد و خبر از آرام شدن مناقشات می دهد.
این کارت به احساسات و زنانگی برمی گردد. این کارت بیانگر زنی است که با فراست خود به اطرافیانش حس اطمینان می دهد.
همچنین این کارت رویداد های مثبتی مانند مواجه شدن با عشق و خوشبختی را اعلام میدارد.

1234567891011121314151617